متن برای ساعت صفر عاشقی

متن برای ساعت صفر عاشقی

 متن عاشقانه

در ساعت صفر 

احساست را  نفس مےڪشم 

نگاهت را مےخوانم

قلبت را می نوازم

سڪوتت را مےشنود

من تو را عاشقانہ دوست دارم

ساعت عاشقی مبارک بهـترینم

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

متن برای ساعت صفر عاشقی

عاشقی حس عبـورِ منو توست

عاشقی دلهـ ـ ــره از رفتنِ توست

عاشقی خواندن این ثانیه هاست

عاشقی رنگِ حضـ ـورِ منو توست

“در ساعت صفر عاشقی”

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

متن ساعت صفر عاشقی

امشب

راس ساعت صفر عاشقی

تو نیستی که بر من بتابی

بگو چگونه وقت قرار

عاشقانه مان 

نبودنت را تاب بیاورم؟

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

 ساعت عاشقی

ساعت صفر عاشقی

ساعت از صفر  گذشت

اے دڸ ديوانہ بخواب 

اڪَراو يادت بود

حالى زحالت مي‌ڪَرفت

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

جملات ساعت صفر عاشقی

عاشقی حس عبورِ منو توست

عاشقی

دلهره از رفتن توست

عاشقی

خواندن این ثانیه هاست

عاشقی

رنگِ حضورِ منو توست

در ساعت صفر عاشقی

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

 ساعت صفر عاشقی

صفر عاشقی  

00:00

خاص ترین مخاطب قلبم

بہ قدر نفسهایم

دوستت دارم

بهانہ ے بودنم

دوستت دارم

لبخند لحظہ هاے خوش 

این عاشق

دوستت دارم

عشقمون ماندگار 

در ساعت صفر عاشقی

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

متن برای ساعت صفر عاشقی

صفر عاشقی

در این ساعت نشسته ام

خیـره شدم ب آلبوم عکس

دست مےکشم ب گونه ات

نگاه مےکنم ب لبخندت

‌ما حیف که نمےشود

ماه را از آب حوض گرفت

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

متن ساعت عاشقی

صفر عاشقی

تو واقعے ترین 

عشق افسانہ هاے منی

فرقے نمیکند کجا

آغوش تو هرجاکہ بازشود

باشکوه ترین قصردنیاست 

قصرے کہ تنهاعشقش تویی

ساعت عاشقی مبارک عزیزم

متن ساعت صفر عاشقی

ساعت صفر عاشقی 

کاش امشب ساعت صفرعاشقی

شروع عشق من وتو باشد

بیشتر بخوانید:  جملات دوست داشتن یک طرفه

تومرا درآغوش کشی 

و من به پرواز درآیم

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

متن برای ساعت صفر عاشقی

عشق پاڪم

خاص ترین مخاطب قلبم

بہ قدر نفسهایم… دوستت دارم

بهـانہ ے بودنم …دوستت دارم

لبخندلحظہ هاے خوش این عاشق

دوستت دارم

عشقمون ماندگار 

در ساعت صفر عاشقی

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

ساعت صفر عاشقی

ساعت صفر عاشقی

دوستت دارم

بهایش هر چه هست

روی چشمانم 

ساعت عاشقیمون مبارک عشقم

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

جملات ساعت صفر عاشقی

ساعت صفر عاشقی

هرلحظہ‌ڪہ‌ازعاشِق‌خودیادڪني

آڹ لحظہ مرا”ساعت عِشقم”باشد

صفر و یڪ و دو هیچ ندارد فرقي

ڪر شِعر سُرودَڹ از تو مشقم باشد

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

ساعت عاشقی

صفر عاشقی باتو همیشه

ساعت عشـق است

در آغوشم که میگیری

آنقدر آرام میشوم

که فراموش میکنم

باید نفس بکشم

ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﺮﻕ گذشته ای ﻫﺴﺘﻢ

که نمیگذرد

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

جملات عاشقانه صفر عاشقی

هرزمان که به فکر معشوقی

لحظه لحظه دقایقش عشق است

پس چه سری ست این که می گویند:

ساعت اوج عاشقی صفر است؟؟!!!

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی

ساعت صفر عاشقی

بی عشق نفس زدن

 حرام است مرا

ڪان دم ڪه نه 

عشقِ اوست

 دام است مرا

با قربتِ معشوق

 مرا ڪاری نیست

اندیشهٔ فڪر او 

تمام است مرا

در ساعت صفر عاشقی…

 ساعت صفر عاشقی, جملات عاشقانه صفر عاشقی