عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

05 11 01 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

زنان هندی در یک فستیوال سنتی

05 11 02 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

شنا در غار یخی در غرب وین اتریش

05 11 03 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

عبور از پل طلایی در ویتنام

05 11 04 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

در میان گلهای نیلوفر ابی در تانچنگ چین

  05 11 06 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

یک مجسمه مقدس در السالوادور

05 11 07 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

آب بازی در پارکی در مسکو

05 11 08 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

جشنواره پنیر در مسکو روسیه

05 11 09 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 13 مرداد 97

پخت کباب با آتش بازی در کایفنگ چین