عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

06 10 01 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

جشنواره آیینی”جانماشتامی” در مدارسه ابتدایی در راجستان هند

06 10 02 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

تمرین یوگا در پارکی در شهر سوجیان چین

06 10 03 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

بدون شرح

06 10 04 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

سلفی گرفتن یک مرد با رهبر حزب کارگر بریتانیا در شهر لیورپول

06 10 05 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

بدون شرح

06 10 06 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

گونه ای از یک ماهی

06 10 07 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

درست کردن هر انسانی در جریان همین جشنواره در شهر بمبئی/ رویترز

06 10 08 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

یک اثر هنری در لندن

06 10 09 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 13 شهریور 97

بدون شرح