عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Straight line
برش در امتداد خط مستقیم

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Leaving the end part to hang the house
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Measuring distances
اندازه گیری فاصله ها

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Folding the leaf — real art
تا کردن برگ – هنر واقعی

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

From beneath
و نیز از قسمت زیر

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Holding two sides together
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Using right side to hold and left side to fold..!
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد…!

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Real engineering …
مهندسی واقعی …

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

House is now hanging to keep enemies out
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

installing the door
تعبیه درب وردی منزل

عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Checking the support and enforcing it with glue
کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

isn’t it the best engineering?
The miracle of creation has no end…
آیا این مهندسی نیست ؟
معجزه آفرینش پایانی ندارد …

بیشتر بخوانید:  عکس نوشته تبریک میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام