اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

fu10559 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

قشنگترین اس ام اس های عاشقانه

ما همیشه

یک نفر را پشت صورتمان داریم

که بریده از دنیا

می خواهد برود

فرار کند اما 

لباسش هر بار گیر میکند

به پوست و لبمان

طوری که آدم ها خیال میکنند 

داریم می خندیم.

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه و عارفانه

تنها فردی که لایقِ عشق است؛ 

کسی ست که

معنیِ حرفهایِ نزده ات را

بهتر از خودت بفهمد…

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

حرف دل آدمها را

از آهنگهایی که گوش می دهند

میشود فهمید…

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه جدایی

چرا همیشه لبخند می زنی؟

 وقتی هیچ راه فراری نداری و دقیقا به همه نیاز داری… 

یاد می گیری که چطور با لبخند زدن گریه کنی!

اس ام اس های عاشقانه و عارفانه

  

آن که آسوده ی خواب است

به بازوی رقیب

بالش نم زده

از گریه

چه میداند چیست…

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه جدایی 

کم دلتنگيم كم جاىِ خالى داريم

اين آسمانِ لعنتى هم

هى ميبارد هى ميبارد 

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه

انعکاس چیزی باش که 

میخواهی در دیگران ببینی.

اگر عشق میخواهی؛

 عشق بورز

اگر صداقت میخواهی؛

راستگو باش

و اگراحترام میخواهی ؛

احترام بگذار…

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه جدید

گاهگاهی ڪه دلم میگیرد

میگویم: به ڪجا باید رفت؟

به ڪه باید پیوست؟

به ڪه باید دل بست؟

به دیاری ڪه پر از دیوار است؟

حس تنهای درونم گوید: بشڪن دیواری ڪه درونت داری!

چه سوالی داری؟

تو ” خدا را داری “

و خدا اول و آخر با توست…

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه غمگین

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا…

دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد

و بعد پشیمان نشد !!!…

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه زیبا

کمبود خواب

با یکروز مرخصی حل می شود.

کمبود وقت

با مدیریت زمان.

سایر کمبودها نیز علاجی دارند

با کمبود دست هایت چه کنم؟!

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه

آدم وقتی دستش به جایی بند نیست سراغ آرزوها می رود

آرزوهایش که محال شد

غرق می شود در خاطراتش…!

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه دلتنگی

کار ِ رود رفتن است

کار ِباد، آمدن

کار ِعشق، بردن است

کار ِدل، باختن …

کار ِمرگ هر چه هست

کار ِماست

عاشقانه زیستن.

5b36b126cb5ee ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (12)

اس ام اس های عاشقانه کوتاه

من سالهای سال مُردم 

تا این که یک دم زندگی کردم،

تو می توانی یک ذره  

یک مثقال  

مثل من بمیری ؟