اس ام اس روز جهانی معلولان

fu10148 اس ام اس روز جهانی معلولان

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن است که

بهترین های دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسی است که علیرغم اینهمه موانع خودرا به سرمنزل مقصود میرساند. 

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

متن تبریک روز جهانی معلولان

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

پیامک روز جهانی معلولان

گرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست 

هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم 

داوَری هایِ غلط درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد          

با تَرحُّم گر نگاهم می کنی مَعقول نيست

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

اس ام اس روز معلولان

معلول از نظر لغوی به معنای هرچیزی که آن را به علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند که میتواند جزء بهترینها باشد گرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل است اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش میتواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد 

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان

خداوندمی فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد امده و او بر آن مصیبت صبور و بردبار بوده

من حیا میکنم از انکه در روز قیامت برای اوپرونده ای بازکنم

روز جهانی معلولان گرامی باد

پیامک روز جهانی معلولان

معلولیت محبوبیت است از جانب خالق دوست / معلولیت محدودیت است اما ناتوانی نیست

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلول…

کسی که برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول میگیرند 

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

متن تبریک روز جهانی معلولان

معلول فردی است منتخب خداوند که بدلیل عشق زیاد باریتعالی به بعضی از بندهاش

یکسری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

پیامک روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما می توانیم است .  روز جهانی معلولین گرامی باد .

5b395a3f1368b ff17 اس ام اس روز جهانی معلولان

اس ام اس روز معلولان

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ !!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

بیشتر بخوانید:  اس ام اس روز عرفه