استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

استخدام زندانیان زندان ال پاسو در ایالت تگزاس آمریکا به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی با ساعتی ۲ دلار حقوق و ۸ ساعت کار روزانه.

1608094786 robeka.ir استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

1608094788 robeka.ir استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

1608094789 robeka.ir استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

1608094791 robeka.ir استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

1608094793 robeka.ir استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

سرپوش

بیشتر بخوانید:  مسجد کریستال، شاهکار هنری و معماری در مالزی