آموزش بستن روسری لبنانی

ایده هایی برای بستن شال و روسری لبنانی به صورت تصویری آموزش داده شده است.

close2 lebanese3 scarf1 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf2 آموزش بستن روسری لبنانی

نحوه بستن شال و روسری

close2 lebanese3 scarf3 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf4 آموزش بستن روسری لبنانی

آموزش تصویری بستن روسری لبنانی

close2 lebanese3 scarf5 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf6 آموزش بستن روسری لبنانی

آموزش بستن شال لبنانی

close2 lebanese3 scarf7 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf8 آموزش بستن روسری لبنانی

آموزش تصویری بستن روسری لبنانی

close2 lebanese3 scarf9 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf10 آموزش بستن روسری لبنانی

مراحل بستن روسری لبنانی

close2 lebanese3 scarf11 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf12 آموزش بستن روسری لبنانی

نحوه بستن شال و روسری

close2 lebanese3 scarf13 آموزش بستن روسری لبنانی
close2 lebanese3 scarf14 آموزش بستن روسری لبنانی

آموزش تصویری بستن روسری لبنانی

 

منبع: بیتوته